I’m an award-winning executive producer and creative leader, with a strong track-record of delivering editorially bold and visually distinct content, including documentaries like Peter: The Human Cyborg, America’s Child Brides, White Tribe and The Private Life of Harley Street; specialist factual programmes such as The Massacre That Shook The Empire, Prince Charles: The Bachelor Years and Wales’ Black Miners; formats like Am Dro!, Recipes That Made Me and Indian Finishing School; arts shows such as The Real Michael Caine, The Real Brigitte Bardot and Soul Nation; dramas like BBC2's The Slavery Business; and innovative digital projects like 4thought.tv.

Meet The Team

Narinder Minhas

I’m an award-winning executive producer and creative leader, with a strong track-record of delivering editorially bold and visually distinct content, including documentaries like Peter: The Human Cyborg, America’s Child Brides, White Tribe and The Private Life of Harley Street; specialist factual programmes such as The Massacre That Shook The Empire, Prince Charles: The Bachelor Years and Wales’ Black Miners; formats like Am Dro!, Recipes That Made Me and Indian Finishing School; arts shows such as The Real Michael Caine, The Real Brigitte Bardot and Soul Nation; dramas like BBC2's The Slavery Business; and innovative digital projects like 4thought.tv.

Rwy’n gynhyrchydd gweithredol ac arweinydd creadigol arobryn, gyda hanes cadarn o gyflwyno cynnwys golygyddol feiddgar a gweledol unigryw, gan gynnwys rhaglenni dogfen fel Peter: The Human Cyborg, America’s Child Brides, White Tribe a The Private Life of Harley Street; rhaglenni ffeithiol arbenigol fel The Massacre That Shook The Empire, Prince Charles: The Bachelor Years a Wales’ Black Miners; fformatau fel Am Dro!, Recipes That Made Me ac Indian Finishing School; rhaglenni celfyddydau fel The Real Michael Caine, The Real Brigitte Bardot a Soul Nation; dramâu fel The Slavery Business BBC2; a phrosiectau digidol arloesol fel 4thought.tv.

Prif Swyddog Gweithredol

Narinder Minhas

CEO

Becky Nunn

I’m Becky Nunn, Series Producer on BBC 2’s new competitive walking series. In my 20+ years in TV, I’ve worked on a huge range of Fact Ent and Ob Doc formats for all the major UK &US broadcasters - everything from ‘Supernanny’, ‘Cowboy Builders’ and ‘Food Unwrapped’ to ‘Countryfile Diaries’, ‘Jeremy Wade’s Mysteries Of The Deep’ and ‘My Unique B&B’. Now based in the beautiful Forest of Dean with husband, kids, cats, dog, where I love a good walk!

Becky Nunn ydw i, Cynhyrchydd Cyfres ar gyfres gerdded gystadleuol newydd BBC 2. Yn fy 20 a mwy ym myd teledu, rwy wedi gweithio ar ystod enfawr o fformatau Adloniant Ffeithiol a Dogfen Arsylwadol ar gyfer pob un o brif ddarlledwyr y DU a’r UDA – popeth o ‘Supernanny’, ‘Cowboy Builders’ a ‘Food Unwrapped’ i ‘Countryfile Diaries’, ‘Jeremy Wade’s Mysteries Of The Deep’ a ‘My Unique B&B’. Rwy bellach yn byw ym mhrydferthwch Fforest y Ddena gyda fy ngŵr, fy mhlant, y cathod, a’r ci, ble rwy wrth fy modd yn mynd am dro!

Cynhyrchydd Cyfres

Becky Nunn

Executive Producer

Cara Ludlow

I’m an Assistant Producer from West Wales, who works across Development and Production. Over the last three and a half years, I’ve helped develop a slate of high-quality programmes for a range of UK and international broadcasters which have spanned multiple genres, from documentary to specialist factual, current affairs, and factual entertainment. My recent credits include Peter: The Human Cyborg, Wales’ Black Miners, Top Of The Walks, Am Dro!, The Massacre That Shook The Empire, and America’s Child Brides.

Rwy’n Gynhyrchydd Cynorthwyol o Orllewin Cymru sy’n gweithio ar draws meysydd Datblygu a Chynhyrchu. Dros y tair blynedd a hanner diwethaf, rwy wedi helpu i ddatblygu rhestr hir o raglenni o safon ar gyfer amrywiaeth o ddarlledwyr o’r DU ac ar draws y byd sydd wedi rhychwantu amryw genres, o raglenni dogfen i rai ffeithiol arbenigol, materion cyfoes ac adloniant ffeithiol. Yn ddiweddar rwy wedi gweithio ar Peter: The Human Cyborg, Wales’ Black Miners, Top Of The Walks, Am Dro!, The Massacre That Shook The Empire, ac America’s Child Brides.

Cynhyrchydd Cynorthwyol

Cara Ludlow

Assistant Producer

Frankie Nolan

I was raised in rural South West Wales and recently graduated from the University of Exeter having studied English. I’m new to the industry but very keen to get stuck in! I’m mostly interested in human stories with a special focus on crime and social justice.


My free time is mainly spent doing embroidery and cryptic crosswords – I guess you could call me an adrenaline junkie. My day revolves primarily around food and my greatest ambition is to travel the world and meet new, interesting people.

Ces i fy magu yng nghefn gwlad de-orllewin Cymru ac yn ddiweddar fe raddiais i o Brifysgol Exeter wedi astudio Saesneg. Rwy’n newydd i’r diwydiant ond yn awyddus iawn i fwrw iddi! Mae gen i ddiddordeb yn bennaf yn hanesion pobl, gan ganolbwyntio’n arbennig ar drosedd a chyfiawnder cymdeithasol.

Yn fy amser sbâr rwy fel arfer yn gwneud brodwaith a chroeseiriau cryptig – fe allech chi ddweud mod i’n adrenaline junkie, sbo. Mae fy niwrnod yn troi rownd bwyd yn bennaf a fy mhrif uchelgais yw teithio’r byd a chwrdd â phobl newydd a diddorol.

Ymchwilydd Datblygu

Frankie Nolan

Development Researcher

Mali Rees

Hi! I’m Mali and I’m a researcher originally from the rugby town of Llanelli. I mainly work on Am Dro!, and have worked on a range of shows for S4C and BBC like the National Eisteddfod, Vets 24/7, Young, Welsh & Pretty Skint, Cardiff Singer of the World and documentaries following the Welsh Women’s National rugby and football teams.

I love painting furniture, or anything I can get my hands on, a nice coffee, dancing in the kitchen (or anywhere), going to rugby matches and swimming in the sea. Anything fun, I’m there!

Helo! Mali ydw i ac rwy’n ymchwilydd yn wreiddiol o dref rygbi Llanelli. Rwy’n gweithio’n bennaf ar Am Dro!, ac rwy wedi gweithio ar ystod o raglenni ar gyfer S4C a’r BBC fel yr Eisteddfod Genedlaethol, Vets 24/7, Young, Welsh & Pretty Skint, Canwr y Byd Caerdydd a rhaglenni dogfen yn dilyn timau rygbi a phêl-droed cenedlaethol menywod Cymru.

Rwy wrth fy modd yn peintio dodrefn, neu unrhyw beth y galla i gael gafael arno, ac yn hoff iawn o goffi da, dawnsio yn y gegin (neu unrhyw le), mynd i gemau rygbi a nofio yn y môr. Unrhyw beth sy’n hwyl, dwi yno!

Ymchwilydd

Mali Rees

Researcher

Sian Boobier

Starting as a runner, then drama director at BBC Cymru/Wales, I’ve produced and directed a number of series for S4C, BBC, and ITV across many genres, from drama, light entertainment, factual entertainment to documentaries, variety is the spice of life! Collaborating on creating new series, as PD and casting producer for Cardiff Productions, and seeing viewers’ reaction to these series, is so rewarding and so much fun too.

Gan gychwyn fel rhedwr, yna’n gyfarwyddwr drama yn BBC Cymru/Wales, rwy wedi cynhyrchu a chyfarwyddo nifer o gyfresi ar  gyfer S4C, y BBC ac ITV ar draws nifer o genres, o ddrama, adloniant ysgafn, adloniant ffeithiol i raglenni dogfen. Amrywiaeth sy’n rhoi blas ar fywyd! Mae cydweithio ar greu cyfresi newydd, fel Cynhyrchydd/Cyfarwyddwr a chynhyrchydd castio ar gyfer Cardiff Productions, a gweld ymateb gwylwyr i’r cyfresi hyn, yn rhoi cymaint o foddhad ac yn llawer o hwyl hefyd.

Cynhyrchydd/Cyfarwyddwr

Sian Boobier

Producer/Director

Gwenda Carnie

I trained as a lawyer at city law firm, Reed Smith and my roles have included: solicitor at MTV;  Senior Legal and Business Affairs Manager BBC Wales;  Consultant Solicitor for S4C, Lawyers on Demand and Wiggin; Legal Counsel and Commercial Director for the Flame Media Group and Director of Flame Corporate.   I am the Pact Council Representative for Wales, speak fluent Welsh and French and am learning to play the harp with my 9 year old daughter.  I live just outside Barry with my surfing and skateboarding husband & 3 children.  My ambition is to travel loads and meet new and interesting people.

Fe hyfforddais fel cyfreithiwr yn y cwmni cyfreithiol, Reed Smith, ac rwy wedi ymgymryd â rolau: cyfreithiwr yn MTV;  Uwch Reolwr Cyfreithiol a Materion Busnes BBC Cymru; Cyfreithiwr Ymgynghorol ar gyfer S4C, Lawyers on Demand a Wiggin; Cwnsler Cyfreithiol a Chyfarwyddwr Masnachol i’r Flame Media Group a Chyfarwyddwr Flame Corporate. Fi yw Cynrychiolydd Cymru ar gyfer Pact Council, rwy’n siarad Cymraeg a Ffrangeg yn rhugl ac yn dysgu i chwarae’r delyn gyda fy merch 9 oed. Rwy’n byw ar gyrion y Barri gyda fy ngŵr sy’n mwynhau syrffio a sglefrfyrddio a thri o blant. Fy uchelgais yw teithio lot a chwrdd â phobl newydd a diddorol.

Prif Swyddog Gweithredu

Gwenda Carnie

Chief Operating Officer

Jo Wynne-Williams

I have been a Cardiff based freelance Production Accountant for 26 years, working on drama's, studio productions, documentaries and films, as well as running the finances of TV companies, and still love it.

Outside of work I will often be found on my bike cycling around the Welsh countryside, having become a very keen cyclist in the last few years. I also enjoy surfing, a good mountain walk and a social outing with fun people.

Rwy’n gweithio’n llawrydd fel Cyfrifydd Cynhyrchu yng Nghaerdydd ers 26 o flynyddoedd, yn gweithio ar ddramâu, cynyrchiadau stiwdio, rhaglenni dogfen a ffilmiau, yn ogystal ag yn rhedeg gwaith cyllid cwmnïau teledu – ac rwy wrth fy modd o hyd.

Y tu allan i’r gwaith fe welwch chi fi’n aml yn beicio o gwmpas cefn gwlad Cymru, wedi i mi ddod yn feiciwr brwd yn y blynyddoedd diwethaf. Rwy hefyd yn mwynhau syrffio, cerdded yn y mynyddoedd a mynd allan i gymdeithasu gyda phobl hwyliog.


Cyfrifydd Cynhyrchu

Jo Wynne-Williams

Production Accountant

Catrin Siriol

I can’t remember a time when I didn’t want to work in television production. From being eight years old, going out filming with my cameraman step-father during school holidays (and any other days I could get away with), to taking part in several programmes for S4C as a teenager.


Since then, I’ve worked on a wide range of programmes ranging from series including ‘1900 Island’ and ‘Family Farm’ for the BBC, to coverage at events such as ‘BBC Cardiff Singer of the World’ and the Welsh National Eisteddfod, as well as various programmes for S4C. Great thing is, 30 years later, I still want to work in television production.

Fedra i ddim cofio amser pan do’n i ddim eisiau gweithio ym maes cynhyrchu teledu. O’r adeg pan o’n i’n wyth oed ac yn mynd allan i ffilmio efo fy llystad, oedd yn ddyn camera, yn ystod gwyliau’r ysgol (ac ar unrhyw ddiwrnodau eraill fedrwn i), i gymryd rhan mewn nifer o raglenni ar gyfer S4C pan o’n i yn fy arddegau.


Ers hynny, dwi wedi gweithio ar amrywiaeth eang o raglenni, o gyfresi fel ‘1900 Island’ a ‘Family Farm’ ar gyfer y BBC, i sylwebaeth ar ddigwyddiadau fel ‘BBC Canwr y Byd Caerdydd’ a’r Eisteddfod Genedlaethol, yn ogystal â gwahanol raglenni ar gyfer S4C. Y peth anhygoel ydy, 30 mlynedd yn ddiweddarach, dwi’n dal i fod eisiau gweithio ym maes cynhyrchu teledu.

Is-reolwr Cynhyrchu

Catrin Siriol

Junior Production Manager

Geraint Rowlands

I’m the little fella in the pic. The tall fella is former Formula One World Champion Graham Hill father of Damon. The photograph was taken at Oulton Park Circuit around 1972. A promising career in motor racing came to an end aged 7 when I woke up! The dream of playing for Leeds United or Swansea City didn’t last long either although I did manage some matches for Pontardawe in the Welsh League.

After all of that I started working in the media industry as a runner on drama docs. From there the journey has taken me to BBC twice, S4C as Head of Sport and Head of Broadcast, and back to programme making which is what it’s all about. I produce and direct multicam coverages especially live sport and SP various Fact Ent formats.

It’s great to work with Cardiff Productions as a freelance SP on Am Dro and it’s certainly allowed me to follow my key principles of creating content that excites, entertains and educates, and enjoying working as a team.

Fi yw’r boi bach yn y llun. Y boi mawr yw cyn-bencampwr y byd Fformiwla Un, Graham Hill, tad Damon. Fe dynnwyd y llun yn nhrac rasio Oulton Park tua 1972. Fe ddaeth gyrfa addawol mewn rasio ceir i ben yn 7 oed pan ddihunais i! Wnaeth y freuddwyd o chwarae dros Leeds United neu Abertawe ddim para’n hir chwaith, er fe wnes i lwyddo i chwarae rhywfaint o gemau dros Bontardawe yng Nghynghrair Cymru.

Ar ôl hynny i gyd, fe ddechreuais i weithio yn niwydiant y cyfryngau fel rhedwr ar raglenni dogfen drama. O’r fan yna, mae’r daith wedi mynd â fi i’r BBC ddwywaith, i S4C fel Pennaeth Chwaraeon a Phennaeth Darlledu, ac yn ôl i greu rhaglenni, sef pam ’dyn ni gyd yma. Rwy’n cynhyrchu ac yn cyfarwyddo darllediadau aml-gamera yn enwedig chwaraeon byw ac yn gweithio fel Cynhyrchydd Cyfres ar amryw fformatau Adloniant Ffeithiol.

Mae’n hyfryd cael gweithio gyda Cardiff Productions fel Cynhyrchydd Cyfres llawrydd ar Am Dro ac yn bendant mae wedi caniatáu i mi ddilyn fy egwyddorion allweddol, sef creu cynnwys sy’n cyffroi, yn diddanu ac yn addysgu, a mwynhau gweithio fel tîm.

Cynhyrchydd Cyfres

Geraint Rowlands

Series Producer

Nerys Glynn Rowlands

With over 30 years broadcasting experience, I have specialised in live multi-camera directing across all genres as well as producing/directing factual entertainment and sport documentaries.

I have worked for BBC Network, BBC Wales and S4C and credits include Crimewatch, Crimewatch Roadshow/ Live, Sport including Six Nations and International Football, live events, current affairs and entertainment.

I am interested in people and their stories and having recently left BBC Wales after 37 years I am excited at the prospect of developing ideas and bringing these stories alive, in both live and non-live environments.

Gyda thros 30 mlynedd o brofiad o ddarlledu, rwy wedi arbenigo mewn cyfarwyddo aml-gamera byw ar draws pob genre yn ogystal â chynhyrchu/cyfarwyddo dogfennau chwaraeon ac adloniant ffeithiol.

Rwy wedi gweithio i BBC Network, BBC Cymru ac S4C, ac mae fy ngwaith yn cynnwys Crimewatch, Crimewatch Roadshow/Live, chwaraeon yn cynnwys Pencampwriaeth y Chwe Gwlad a Phêl-droed Rhyngwladol, digwyddiadau byw, materion cyfoes ac adloniant.

Mae gen i ddiddordeb mewn pobl a’u hanesion ac wedi i mi adael BBC Cymru’n ddiweddar ar ôl 37 mlynedd, rwy’n edrych ymlaen at ddatblygu syniadau a dod â’r hanesion hyn yn fyw, mewn amgylcheddau byw ac fel arall.

Cynhyrchydd/Cyfarwyddwr

Nerys Glynn Rowlands

Producer/Director

Siôn Thomas

Love working in telly – being producing and directing for a (very!) long time across a broad range of genres – from live sport, national events, factual entertainment and light entertainment. Freelance for 5 years after a long and happy BBC career directing Studio, OB’s and producing/directing a range of strand series and documentaries. Recent credits include Live European & Domestic Rugby (BT & S4C), Rallying (Channel 5), AmDro (S4C),Y Salon (S4C), Y Fets (S4C), National Eisteddfod Highlights (BBC Wales & BBC 4)

Wrth fy modd yn gweithio ym myd teledu – yn cynhyrchu a chyfarwyddo ers amser hir (iawn!) ar draws ystod eang o genres – o chwaraeon byw, digwyddiadau cenedlaethol, adloniant ffeithiol ac adloniant ysgafn. Yn llawrydd ers 5 mlynedd wedi gyrfa hir a hapus gyda’r BBC yn cyfarwyddo Studio, OB’s ac yn cynhyrchu/cyfarwyddo ystod o raglenni dogfen a chyfresi ‘edefyn’. Yn ddiweddar rwy wedi gweithio ar Rygbi Byw o Ewrop a Gartref (BT ac S4C), Rallying (Channel 5), AmDro (S4C), Y Salon (S4C), Y Fets (S4C), Uchafbwyntiau’r Eisteddfod Genedlaethol (BBC Cymru a BBC 4).

Cyfarwyddwr/Cynhyrchydd

Siôn Thomas

Producer/Director

Cat Medi

I’m a Production Manager with 19 years’ experience in the industry. I began my career as a transmission PA, working on live broadcasts of daily magazine and sports programmes, before joining the BBC for 11 years, working in production management across a wide range of programming and genres. In recent years I’ve primarily specialised in live programming and events. My credits include - Living history series ‘Back in Time for The Factory’, the iconic long running BBC series ‘Crimewatch’, world renowned Opera Competition ‘BBC Cardiff Singer of the World’, coverage for the festival of Welsh culture ‘The National Eisteddfod’, as well as popular S4C series ‘Am Dro’ and ‘Iaith ar Daith’.

Rwy’n Rheolwr Cynhyrchu ag 19 mlynedd o brofiad yn y diwydiant. Dechreuais fy ngyrfa fel PA trawsyrru, yn gweithio ar ddarllediadau byw o raglenni chwaraeon a chylchgrawn dyddiol, cyn ymuno â’r BBC am 11 mlynedd, gan weithio ym maes rheoli cynhyrchu ar draws ystod eang o raglenni a genres. Yn y blynyddoedd diwethaf, rwy wedi arbenigo’n bennaf ar raglenni a digwyddiadau byw. Ymysg pethau eraill, rwy wedi gweithio ar y gyfres hanes byw ‘Back in Time for The Factory’, cyfres eiconig a hirdymor y BBC ‘Crimewatch’, cystadleuaeth opera fyd-enwog ‘Canwr y Byd Caerdydd y BBC’, darlledu ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol, yn ogystal â chyfresi poblogaidd S4C ‘Am Dro’ ac ‘Iaith ar Daith’.

Rheolwr Cynhyrchu’r Cwmni

Cat Medi

Company Production Manager

Patrick Younge

I’m an award-winning journalist and creative business leader with 30 years’ experience with major broadcasters at home and abroad. Between 2010-2014 I led the BBC Television Production studio, who create and deliver some of the world’s biggest shows, and prior to that I was President of US cable network, Travel Channel Media, introducing shows like Emmy award winning ‘Anthony Bourdain: No Reservations’ and global hit, ‘Man v Food’. At BBC Sport, I led the transformation of 6 Nations rugby introducing prime-time kick-offs and the 'Super Saturday' climax. I am currently a Non-Executive Director at ITV Studios and a Fellow of the Royal Television Society.

Rwy’n newyddiadurwr ac arweinydd busnes creadigol arobryn gyda 30 mlynedd o brofiad gyda’r darlledwyr mwyaf gartref a thramor. Rhwng 2010 a 2014 arweiniais stiwdio Cynhyrchu Teledu’r BBC, sy’n creu ac yn cyflwyno rhai o raglenni mwyaf y byd, a chyn hynny roeddwn yn Llywydd y rhwydwaith cebl yn yr UDA, Travel Channel Media, gan gyflwyno rhaglenni fel ‘Anthony Bourdain: No Reservations’ a enillodd wobr Emmy, a’r hit byd-eang ‘Man v Food’. Yn BBC Sport, arweiniais ar drawsffurfio rygbi’r 6 Gwlad, gan gyflwyno cychwyn gemau yn yr oriau brig a’r uchafbwynt 'Super Saturday'. Ar hyn o bryd rwy’n Gyfarwyddwr Anweithredol yn ITV Studios ac yn Gymrawd y Gymdeithas Deledu Frenhinol.

Cyfarwyddwr Anweithredol

Patrick Younge

Non-Executive Director

Christina Nutter

I’m Christina Nutter, Series Producer on the returning competitive hiking series for BBC2. Born in Iran, half Swedish and half English, I have lived, worked… and walked… all over the world. I’ve made everything from award winning observational documentary to natural history; hard edged specialist factual through to mainstream formats. From War on Plastic to Back in Time for Tea; Nature’s Greatest Dancers to Pimp My Ride, I have worked for a wide variety of broadcasters both in the UK and US and am always led by a strong story and compelling character not to mention captivating visuals.

Christina Nutter ydw i, Cynhyrchydd Cyfres y gyfres heicio Take a Hike sy’n darlledu ar BBC 2. Cefais fy ngeni yn Iran i rieni Swedaidd a Seisnig, ac rwyf wedi byw, gweithio.....a cherdded ar draws y byd i gyd. Rwyf wedi cynhyrchu rhaglenni o bob math o ddogfennau arsylwadol i astudiaethau natur; rhaglenni ffeithiol arbenigol i fformatau prif ffrwd. O raglenni megis ‘War on Plastic’ i ‘Back in Time for Tea’; ‘Nature’s Greatest Dancers’ i ‘Pimp My Ride’, rwyf wedi gweithio i ystod eang o ddarlledwyr yn y DU ag yn yr UDA, ac rwyf yn cael fy nenu gan stori gref a chymeriadau gafaelgar, heb sôn am ddelweddau hudolus

Cynhyrchydd

Christina Nutter

Series Producer

Lowri Lewis

Hi I’m Lowri, a fluent Welsh speaker from Aberystwyth but have since settled in Cardiff. I’m a production coordinator and I like to be organised. I have worked on dramas, commercials, Childrens TV, live magazine programmes, documentaries, and factual entertainment series.  I love shopping (my husband would say I’m a shopaholic!), seeing friends and family, going out for food, and washing it down with some Prosecco!

Helo, Lowri ydw i, siaradwr Cymraeg rhugl o Aberystwyth, ond sydd bellach wedi setlo yng Nghaerdydd. Rwy’n gydlynydd cynhyrchu ac rwy’n hoffi bod yn drefnus. Rwy wedi gweithio ar ddramâu, hysbysebion, teledu plant, rhaglenni cylchgrawn byw, rhaglenni dogfen, a chyfresi adloniant ffeithiol. Rwy wrth fy modd yn siopa (byddai fy ngŵr yn dweud fy mod i’n siopaholig!), gweld ffrindiau a theulu, mynd allan am fwyd, a golchi hwnnw lawr gyda gwydraid o Brosecco!

Cydlynydd Cynhyrchu

Lowri Lewis

Production Co-ordinator

Rhianna Loren

Hi, I'm Rhianna. I’m a Welsh speaking Production Secretary born and raised in the Rhymney Valley. I’ve been singing, dancing and acting my whole life. I studied Drama and Theatre at university before becoming a professional actress and presenter for seven years, where I landed a few roles in telly, including a regular role on Pobol y Cwm.


After the first lockdown I decided I wanted a bit of a change and worked on a few productions before joining Cardiff Productions – and I haven’t looked back since.

 

On weekends I teach drama and musical theatre and in my free time you’ll find me reading or watching a good series on Netflix with a big glass of something alcoholic in my hand!


Rhianna ydw i. Cefais fy magu yng Nghwm Rhymni a dwi’n Gynorthwy-ydd Cynhyrchu. Dwi wedi bod yn canu ac yn dawnsio ers yn blentyn, ac wedi i mi astudio Drama a Theatr yn y Brifysgol, treuliais saith mlynedd yn gweithio fel cyflwynwraig ac actores broffesiynol. Cefais dipyn o waith teledu gan gynnwys rhan reolaidd yn yr opera sebon Pobol y Cwm.


Wedi’r cyfnod clo cyntaf penderfynais fy mod am gael ychydig o newid. Cefais y cyfle i weithio ar amryw o gynhyrchiadau teledu cyn ymuno â Cardiff Productions – a dwi heb edrych nôl.


Dwi’n treulio fy mhenwythnosau yn dysgu drama a sioeau cerdd, ac yn fy amser sbâr dwi’n hoff o ddarllen neu wylio cyfres dda ar Netflix gyda gwydred o rywbeth alcoholig yn fy llaw.

Cynorthwy-ydd Cynhyrchu

Rhianna Loren

Production Secretary